• اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه
   آدرس: کرمانشاه، بلوار شیخ فاضل طوسی (کیهانشهر)،ابتدای شهرک رسالت -جنب مخابرات شهید اشرفی اصفهانی
   کد پستی: 6716983586
   تلفن: 38323200-2
   فکس: 38322056
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *