•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان کرمانشاه در 9 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.68 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان کرمانشاه در 6 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.73 کیلوبایت
   3آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان کرمانشاه در 3 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.55 کیلوبایت
   4آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان کرمانشاه در سال 1397
   pdf
   29.68 کیلوبایت