•  
  • مسمومیت با گاز
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی استان کرمانشاه در 9 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.72 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی استان کرمانشاه در 6 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.58 کیلوبایت
   3آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی استان کرمانشاه در 3 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.74 کیلوبایت
   4آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی استان کرمانشاه در سال 1397
   pdf
   29.66 کیلوبایت